ΕΦΟΡΙΑ

Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου – Δ.Ο.Υ.

Άρση Ακινησίας Οχημάτων

Δήλωση Θανάτου

Μεταβολή Στοιχείων

Έκδοση Α.Φ.Μ. κατοίκου εξωτερικού

Απόδοση Κλειδάριθμου

Έκδοση Φορολογικής  Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Θεώρηση Μισθωτηρίου Συμβολαίου

Κατάθεση Χειρόγραφων Δηλώσεων Ε1 στην Εφορία

Κατάθεση Πινακίδων (Προσωρινή Ακινησία)

Έκδοση Α.Φ.Μ. στις πολυκατοικίες

Μεταφορά στη Δ.Ο.Υ. Κάτοικων Εξωτερικού